Як праходзяць сустрэчы (Как проходят встречи)

Нэтворкінг (Networking) - гэта стварэнне вакол сябе сеткі сацыяльных сувязяў і кантактаў.

Нетворкинг (Networking) - это создание вокруг себя сети социальных связей и контактов.

Мы збіраемся у пэўны час ў адным месцы, каб арганізавана перазнаёміцца. Ёсць 3 туры. Кожны тур вы размаўляеце з 3-4 новымі людзьмі. Каб было пра што пагаварыць, вы атрымоўваеце па 2 цікавыя пытанні і адказваеце на іх па чарзе. Адзін з вас сочыць за часам. Паралельна вы пішыце адзін аднаму ананімныя цыдулкі з фідбэкам і і кампліментамі, якія пакідаеце у паштовую скрынку на сваім стале. У канцы сустрэчы скрынкі ўскрываюцца і вы атрымоўваеце сваю пошту.

Мы собираемся в определенное время в одном месте, чтобы организованно перезнакомиться. Есть 3 тура. Каждый тур вы разговариваете с 3-4 новыми людьми. Чтобы было о чем поговорить, вы получаете по 2 интересных вопроса и отвечаете на них по очереди. Один из вас следит за временем. Параллельно вы пишите друг другу анонимные записки с фидбеком и и комплиментами, которые оставляете в почтовый ящик на своем столе. В конце встречи коробки вскрываются и вы получаете свою почту.

Мова (язык)

Вы можаце размаўляць на рускай або беларускай мове, як Вам зручней 🙂

Вядучы вядзе клуб па-беларуску.

Вы можете разговаривать на русском или белорусском языке, как Вам удобнее 🙂

Ведущий ведет клуб на беларуском.

Тыповы план сустрэчы (Типичный план встречи)

 1. Збор: збіраемся, лепім налепкі з імёнамі, п'ем каву, гарбату - 15 хв. з 18.45 да 19.00

 2. Падрыхтоўка: дзелімся на групы па 3-5 чалавекі, слухаем парадак правядзення тураў, лепім на сябе сцікеры з ролямі - 10 хв. з 19.00 да 19.10

 3. Першы раўнд: кароткі аповяд пра свае ролі і абмеркаванне 2 пытанняў. Пішам ананімныя цыдулькі (запіскі) адзін аднаму ў пошту. - 20 хв. з 19.10 да 19.30

 4. Ратацыя з 19.30 да 19.40

 5. Другi раўнд: кароткі аповяд пра свае ролі і абмеркаванне 2 пытанняў**.** Пішам ананімныя цыдулькі адзін аднаму ў пошту. - 20 хв. з 19.40 да 20.00

 6. ☕️ Кава-пауза і вольная камунікацыя. - 20 хв. з 20.00 да 20.20

 7. Ратацыя з 20.20 да 20.30

 8. Трэцi раўнд: кароткі аповяд пра свае ролі і абмеркаванне 2 пытанняў**.** Пішам ананімныя цыдулькі адзін аднаму ў пошту. - 20 хв. з 20.30 да 20.50

 9. 📮 Разбор пошты - 15 хв. з 20.50 да 21.00

 10. Сбор: собираемся, клеим наклейки с именами, пьем кофе, чай - 15 мин. с 18.45 до 19.00

 11. Приготовление: делимся на группы по 3-5 человека, слушаем порядок проведения туров, клеим на себя стикеры с ролями - 10 мин. с 19.00 до 19.10

 12. Первый раунд: короткий рассказ про свои роли и обсуждение 2 вопросов. Пишем анонимные записки (записки) друг другу в почту. - 20 мин. с 19.10 до 19.30

 13. Ротация с 19.30 до 19.40

 14. Второй раунд: короткий рассказ про свои роли и обсуждение 2 вопросов. Параллельно пишем анонимные записки друг другу в почту. - 20 мин. с 19.40 до 20.00

 15. ☕️Кофе-пауза и свободное общение. - 20 мин. с 20.00 до 20.20

 16. Ротация с 20.20 до 20.30

 17. Третий раунд: короткий рассказ о своих ролях и обсуждение 2 вопросов. Пишем анонимные записки друг другу в почту. - 20 минут. с 20.30 до 20.50

 18. 📮 Разбор почты - 15 мин. с 20.50 до 21.00

Што чакае на сустрэчах клуба (Что ждет на встречах клуба)

🗣 Камунікацыя на асабістыя тэмы ў вузкім коле суразмоўцаў (3-5 чалавекі). Будуць пытанні кшталту “Ці могуць мужчыны і жанчыны быць сябрамі?”, “Якая была апошняя рэч, якую вы набылі для некага іншага? Чаму вы яе купілі?”, “Калі б вы даведаліся, што ў вас застаўся адзін дзень жыцця, якія тры рэчы вы б захацелі зрабіць?”

🗣 Коммуникация на личные темы в узком кругу собеседников (3-5 человека). Будут вопросы типа "Могут ли мужчины и женщины быть друзьями?", "Какая была последняя вещь, которую вы приобрели для кого-то другого? Почему вы ее купили?", "Если бы вы узнали, что у вас остался один день жизни, какие три вещи вы бы захотели сделать? ”

⌛️ Разнастайныя суразмоўцы дзякуючы некалькім ратацыям (праз пэўны час малыя групы фармуюцца наноў). Так вы не засумуеце і пазнаёміцеся з большай колькасцю людзей.

⌛️ Разнообразные собеседники благодаря нескольким ротациям (через определенное время малые группы формируются заново). Так вы не заскучаете и познакомитесь с большим количеством людей.

❤️ Зваротная сувязь у выглядзе ананімных цыдулак (запісак) ад вашых суразмоўцаў пра тое, як яны успрынялі вас і інш. На кожным стале будуць стаяць паштовыя скрыні для гэтага ;)

❤️ Обратная связь в виде анонимных записков (записок) от ваших собеседников о том, как они восприняли вас и др. На каждом столе будут стоять почтовые ящики для этого ;)

Клубень - гэта…. (Клубень - это….)

Пляцоўка знаёмстваў (Площадка знакомств)

Галоўная мэта клуба: стварэнне новых сацыяльных сувязяў і даверу паміж беларусамі, а таксама умацаванне існых кантактаў. Мы вырашаем праблему атамізацыі беларускага грамадства і асіміляцыі/растварэння беларускай дыяспары.

Главная цель клуба: создание новых социальных связей и доверия между белорусами, а также укрепление существующих контактов. Мы решаем проблему атомизации белорусского общества и ассимиляции / растворения белорусской диаспоры.

Мова (Язык)

🗣️ Вы можаце размаўляць на рускай або беларускай мове, як Вам зручней. Аднак тых, хто размаўляе па-беларуску, будуць чакаць салодкія бонусы на кава-паўзе)

🗣️ Вы можете разговаривать на русском или белорусском языке, как вам удобнее. Однако тех, кто говорит по-белорусски, будут ждать сладкие бонусы на кофе-паузе)

Пляцоўка для будавання суполак (Площадка для создания сообществ)

Мы тэстуем розныя метады стварэння гарызатальных суполак і абіраем тыя, што дазваляюць ствараць суполкі хутка і якасна. Такія суполкі сама-падтрымоўваюцца і развіваюцца далей, нават калі клуб ў гэтым месцы спыніць сваю дзейнасць.

Мы тестируем различные методы создания горизонтальных сообществ и выбираем те, которые позволяют создавать сообщества быстро и качественно. Такие сообщества само-поддерживаются и развиваются дальше, даже если клуб в этом месте прекратит свою деятельность.

Што ўдзельнікі лічаць самым карысным/цікавым у сустрэчах?